Conky jako monitor aktualizacji

Conky może informować użytkownika o dostępnych aktualizacjach systemu. Aby mógł spełniać role informatora należy jako root stworzyć plik UPGRADE.MONITOR. Wpisujemy więc kod:
nano /etc/init.d/UPGRADE.MONITOR
a następnie wpisujemy do niego:
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: scriptname
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO

apt-get update
sh -c "apt-get dist-upgrade -s | grep Inst | cut -c 1-40 > /var/log/upgrades.log"

bądź:

#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          scriptname
# Required-Start:    $remote_fs $syslog
# Required-Stop:     $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description:       Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO

logfile="/var/log/upgrades.log"
lista() {
        apt-get dist-upgrade -s | grep 'Inst'
}

apt-get update 2>&1 >/dev/null
if [ -z "$(lista)" ]; then
        echo "Brak" > $logfile
else
        echo "$(lista | sed '/^Inst/!d;{s/Inst\ //;s/\ .*//}')" > $logfile
fi

Następnie, jako root, nadajemy prawa poleceniem:
chmod +x /etc/init.d/UPGRADE.MONITOR
Dalej, jako root, otwieramy plik /etc/crontab:
nano /etc/crontab
by dodać do niego kod:
10,40 * * * * root /etc/init.d/UPGRADE.MONITOR
co oznacza, że o każdej godzinie minut 10 i 40 będzie sprawdzana aktualizacja (czyli średnio co pół godziny).
Kolejnym krokiem jest wpisanie w konsole polecenia:
/etc/init.d/cron reload
Ostatnim krokiem, jaki mamy do wykonania jest wpisanie do pliku ~/.conkyrc kodu :
Pack: $alignr${execi 600 cat /var/log/upgrades.log}

W zrzucie ekranu widoczne są na samym środku aktualizacje do zainstalowania.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza